9 lipca, 2018

STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI „GAMBIT”

 

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „Gambit”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Ryszarda Hołubowicza, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza dr Roberta Fronca w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Spokojnej 17/15, w
dniu 7 marca 2016 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i znak Fundacji są prawnie zastrzeżone.
3. Nazwa Fundacji może być używana w tłumaczeniu na inne języki.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i inne wyróżnienia i
przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do
wykonania prace zlecone.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem fundacji jest wspieranie obywateli i innych podmiotów w dostępie do rzetelnej
informacji na tematy społeczne, polityczne, kulturalne, artystyczne, religijne i inne, w
szczególności dotyczące mieszkańców Lubelszczyzny, oraz wspieranie działań
umożliwiających wymianę poglądów na powyższe tematy.
Celem fundacji jest również wspieranie działań mających na celu integrację społeczeństwa
Lubelszczyzny oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Lubelszczyzny, jak
również promocję Lubelszczyzny, a także propagowanie historii Polski, w szczególności
Lublina, głównie w zakresie historii współczesnej.
Celem fundacji jest także wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji oraz z zakresu edukacji i integracji europejskiej, praw człowieka i działań
wspierających demokrację, a także popularyzacji sportu, aktywizacji młodzieży i wspieranie
młodych talentów.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc w szczególności:
a. działalność informacyjną, wydawniczą i nadawczą, szczególnie za pośrednictwem
internetu,
b. organizację i udział w wydarzeniach o charakterze informacyjnym, światopoglądowym czy
upamiętniającym wydarzenia historyczne,
c. organizację własnych wydarzeń i imprez, w tym między innymi pokazów młodych
twórców, koncertów, konkursów, wernisaży, gal, odczytów, wystąpień, targów, imprez
plenerowych i studyjnych, aukcji i licytacji publicznych oraz za pośrednictwem internetu,
d. organizację i udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym,
e. organizację i udział w niestandardowych wydarzeniach kulturalnych i happeningach,
f. organizację warsztatów, kursów, szkoleń i innych zajęć szkoleniowych,
g. organizację imprez o charakterze rekreacyjnym dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
h. podejmowanie wszelkich działań promujących cele i idee przyświecające Fundacji,
i. organizację zbiórek, kwest, loterii oraz innych dopuszczonych w statucie form zbierania
środków finansowych na cele Fundacji.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może powoływać inne organizacje dla pełniejszej realizacji celów
statutowych.
3. Celem realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego, w szczególności:
a. działalność wydawniczą i informacyjną za pośrednictwem aktualnie dostępnych środków
przekazu, nadawanie programów ogólnodostępnych oraz sprzedaż wydawnictw,
b. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
c. działalność promocyjną i reklamową, badania rynku i opinii publicznej,
d. sprzedaż detaliczną,
e. działalność w zakresie dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów,
f. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych, działalność fotograficzną i realizatorską,
g. produkcję lub współprodukcję wystaw, filmów, reportaży,
h. organizację konferencji i szkoleń własnych i zleconych, targów, wystaw i kongresów,
i. działalność usługową w zakresie informacji,
j. działalność w zakresie promocji, reklamy, badania rynku i opinii publicznej,
k. działalność w zakresie wynajmu i dzierżawy maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
l. działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
ł. działalność obejmującą pozaszkolne formy edukacji i wspomagającą edukację.

Majątek i dochody Fundacji § 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset)
złotych przekazany przez fundatora zgodnie z oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) działalności gospodarczej.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji, o ile to możliwe, z poszanowaniem woli ofiarodawców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe. W pozostałych przypadkach Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu
spadku.

Organy Fundacji § 12

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co
najmniej połowa członków, a do wszystkich członków wysłano zawiadomienia w formie
pisemnej co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia, za wyjątkiem wynikającym z
jednoosobowego Zarządu.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków,
chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli liczba członków organu jest parzysta, w przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady w przypadku uchwał
Rady lub Prezesa Zarządu w przypadku uchwał Zarządu.
5. W przypadku uchwał w sprawie likwidacji Fundacji, zmian w statucie Fundacji,
powołania lub odwołania członków Rady lub Zarządu, połączenia z inną Fundacją
konieczna jest większość 2/3 głosów członków Rady.
6. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków władz Fundacji. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na
żądanie choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

Rada Fundacji § 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na
miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Głosowanie nad powołaniem lub odwołaniem poszczególnych członków Rady odbywa się
jedynie na wniosek Fundatora lub co najmniej dwóch członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku złożenia Radzie pisemnej rezygnacji z
członkostwa w Radzie, odwołania z funkcji członka Rady lub śmierci członka Rady.
6. Członkostwo Fundatora w Radzie ustaje jedynie na jego wniosek lub wskutek jego
śmierci.
7. Fundator może wejść w skład Rady, o ile złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie, co
nie podlega głosowaniu i nie wymaga posiedzenia Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
9. W razie powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku
pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Przewodniczącego pierwszego składu Rady wyznacza Fundator.
11. W celu określenia szczegółowego trybu działania Rady, może ona uchwalić „Regulamin
Rady Fundacji”.

§ 14

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora zgłoszony na piśmie, nie później niż w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
§ 15
Do zadań Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji,
g) uchwalanie zmian w statucie,
h) uchwalanie i zmiany „Regulaminu Rady Fundacji”,
i) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją, przystąpieniu
do spółki, utworzeniu oddziału terenowego, filii lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada, w celu wykonania swych zadań, jest uprawniona do:
a) występowania do Zarządu z żądaniem przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
b) występowania do Zarządu z żądaniem złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c) występowania z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
d) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę na trzyletnią
kadencję. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję do czasu wybrania przez Radę
kolejnego składu Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
1. Rada powołuje Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 9.
3. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków
Rady.
4. Skład Zarządu może być uzupełniony w trakcie trwania kadencji. Koniec kadencji
dokooptowanego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków
Zarządu.
5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Fundator może zostać członkiem Zarządu po złożeniu Radzie pisemnego oświadczenia w
tej sprawie.
7. Członkostwo Fundatora w Zarządzie ustaje jedynie na jego wniosek lub wskutek jego
śmierci.
8. Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy a Prezesem Zarządu jest Fundator.

§ 18

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskami w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją, przystąpienia do spółki, utworzenia oddziału terenowego, filii oraz
likwidacji Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, sprawuje on funkcję Prezesa Zarządu
wykonując jednocześnie wszystkie zadania i uprawnienia należące do Zarządu. W takim
przypadku nie zwołuje się posiedzeń Zarządu, a uchwały Zarządu podejmowane są przez
Prezesa Zarządu w miarę konieczności.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę
potrzeby. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i powiadamia o jego terminie w
formie pisemnej wszystkich członków Zarządu.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
Prezes Zarządu i nie jest on ograniczony limitem kwotowym przy zaciąganiu zobowiązań
majątkowych.

Zmiana Statutu § 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu albo samodzielnie Fundator.
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją § 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji § 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe § 24

Spory wynikające z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie
niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Rada.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.