10 stycznia, 2024

Polityka Prywatności dla FundacjaGambit.pl

Polityka Prywatności dla FundacjaGambit.pl

 1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników strony FundacjaGambit.pl o zasadach przetwarzania ich danych osobowych. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.
 2. Administrator Danych Administratorem danych osobowych użytkowników strony FundacjaGambit.pl jest Fundacja Gambit, 20-102 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 15, NIP 9462660072, KRS 0000615492, REGON 364400097, e-mail fundacjagambit@gmail.com
 3. Zasady Przetwarzania Danych Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:
  • Przetwarzanie w sposób rzetelny, uczciwy i przejrzysty.
  • Zebranie danych tylko w konkretnych, wyraźnych i legalnych celach.
  • Przetwarzanie danych w sposób adekwatny, istotny i ograniczony do tego, co niezbędne.
  • Dokładność danych i ich aktualizacja w razie potrzeby.
  • Przechowywanie danych nie dłużej, niż jest to konieczne.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i poufności danych osobowych.
 4. Rodzaje Zbieranych Danych Na stronie FundacjaGambit.pl mogą być zbierane następujące dane osobowe:
  • Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.
  • Informacje dotyczące interakcji z witryną, takie jak adres IP, dane o urządzeniu, używane przeglądarki.
  • Inne dane, które użytkownicy dobrowolnie udostępniają na stronie.
 5. Cele Przetwarzania Danych Zebrane dane mogą być wykorzystywane w celach:
  • Komunikacji z użytkownikami i odpowiedzi na ich zapytania.
  • Poprawy jakości usług oferowanych przez stronę.
  • Analizy i optymalizacji działania witryny.
  • Realizacji celów statutowych Fundacji.
 6. Prawa Użytkowników Każdy użytkownik ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych.
  • Sprostowania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych.
  • Usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym).
  • Ograniczenia przetwarzania danych.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Bezpieczeństwo Danych Fundacja Gambit zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 8. Zmiany w Polityce Prywatności Polityka prywatności może ulegać zmianom. O wszelkich aktualizacjach użytkownicy będą informowani na stronie FundacjaGambit.pl.
 9. Zgoda
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Gambit poprzez aktywne działania, takie jak wypełnianie formularzy na stronie.
  • Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się przed jej cofnięciem.
 10. Przekazywanie Danych Trzecim Stronom
  • Fundacja Gambit nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronie trzecim stronom bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.
  • W przypadkach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy usług IT, dane mogą być udostępniane, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usług.
 1. Przetwarzanie Danych poza EOG
  • Fundacja Gambit informuje, że w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko w państwach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej.
 2. Kontakt w Sprawach Ochrony Danych
  • Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Gambit można kierować do odpowiedniego inspektora ochrony danych na adres fundacjagambit@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Fundacja Gambit, 20-102 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 15.
 3. Skargi i Reklamacje
  • Użytkownicy mają prawo składać skargi dotyczące przetwarzania ich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.